edit@solution

About edit@solution

This author has not yet filled in any details.
So far edit@solution has created 13 blog entries.

Moguće neoporezive isplate zaposlenima u 2018. godini

2018-12-14T10:16:43+00:00

NAGRADE

 • Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 2.500,00 kuna godišnje
 • Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika ( dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. ) do 5.000 kuna godišnje, isplata na tekući
 • Dar u naravi do 600,00 kn godišnje (s uključenim PDV-om)
 • Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kuna godišnje
 • Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 6.000 kn godišnje
 • Jubilarne nagrade radnicima za navršenih:
  • 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
  • 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
  • 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
  • 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
  • 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
  • 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
  • 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna

POTPORE

 • Potpore za novorođenče do 3.326,00 kuna godišnje
 • Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna
 • Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3.000,00 kuna
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore djetetu do 15 godina starosti za školovanje do 1.750 kn mjesečno za završetak osnovne škole a radi se o djetetu umrlog ili poslovno nesposobnog radnika
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna
 • Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca
 • Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

TROŠKOVI

 • Troškovi službenih putovanja:
  • dnevnice u zemlji do 170,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, 85 kuna za službena putovanja koja traju više od 8, a manje od 12 sati. Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera)
  • dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna,
  • naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka (račun za prijevoz vlakom, autobusom ili avionom)
  • naknade troškova noćenja u visini stvarnih izdataka (račun za spavanje u hotelu ili apartmanu)
  • naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru ( ako putujemo vlastitim automobilom )
 • Troškovi loko vožnje –  korištenje privatnog automobila u službene svrhe unutar 30 km od mjesta rada: naknada do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
 • Terenski dodatak – u zemlji do 170,00 kuna, u  inozemstvu do 250,00 kuna dnevno na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu u zemlji, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca. Ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).
 • Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika u visini stvarnih troškova poslodavca  uz uvjet da je račun plaćen transakcijski
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
 • Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kuna mjesečno
 • Pomorski dodatak unutar zemlje do 250,00 kuna dnevno, na brodovima međunarodne plovidbe do 400,00 kuna dnevno.

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama.

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Moguće neoporezive isplate zaposlenima u 2018. godini2018-12-14T10:16:43+00:00

Novi zakon o obavljanju studentskih poslova

2018-11-23T09:20:33+00:00
 • s novim zakonom pravo na obavljanje poslova preko studentskih ugovora imaju redovni i izvanredni studenti koji nemaju zasnovan radni odnos i/ili ne obavljaju samostalnu djelatnost obrta, slobodnog zanimanja i/ili poljoprivrede i šumarstva
 • uvedena je minimalna satnica za obavljanje studentskih poslova koja je trenutno 21,50 kn a dobije se tako što se  aktualna minimalna bruto plaća u RH podijeli sa 160 h
 • Izvođač za obavljanje studentskih poslova ima pravo na 50% veću satnicu za rad  u dane državnoga blagdana,noću, prekovremeni rad i nedjeljom.
 • Izvođač ima pravo i na naknadu putnih troškova, naknadu za topli obrok i druge naknade ako su predviđene ugovorom.
 • Izvođač koji obavlja studentski posao najmanje šest sati dnevno ima pravo na plaćeni odmor od minimalno 30 minuta.
 • Naručitelj posla je obavezan  isplatiti posredniku naknade za obavljeni studentski posao najkasnije 15 dana od završetka posla a posrednik je obavezan  isplatiti Izvođaču naknade za obavljeni studentski posao u roku 3 radna dana.
 • Naručitelj posla koji je kao poslodavac poslovno uvjetovanim otkazom otkazao radniku ne smije šest mjeseci od dana dostave odluke o otkazu ugovora o radu radniku za tu vrstu poslova  ne smije zaposliti novog radnika na to radnu mjesto niti sklopiti ugovor o obavljanju studentskih poslova.
 • Naručitelj posla dužan je osigurati  uvjete za obavljanje studentskih poslova na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje izvođača, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i drugim propisima tj. ako u društvo je zaposlen samo vlasnik ili nema zaposlenih a postoje poslovi koji se obavljaju preko studentskih ugovora – društvo je obveznik Zakona o zaštiti na radu.
 • propisane su kazne do 100 tisuća kuna za prekršaje od neisplate naknade studentu do fiktivnog ugovaranja poslova

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama.

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Novi zakon o obavljanju studentskih poslova2018-11-23T09:20:33+00:00

Krećemo u poduzetništvo – da li ući u sustav PDV-a ili ne

2018-07-17T09:20:23+00:00
 • limit za ulazak u sustav PDV-a je 300.000 kn prometa godišnje i ako pređemo taj iznos moramo ući po sili zakona. Prijava se radi putem obrasca PDV-P do 15.01. za tekuću godinu.
 • ako smo u sustav PDV-a ušli po sili zakona a slijedeće godine ostvarimo promet manji od 300.000 kn godišnje možemo izaći iz sustava PDV-a. Zahtjev za izlazak iz sustava PDV se predaje do 15.01. za tekuću godinu.
 • također možemo i vlastitom voljom ući u sustav PDV-a i to nas onda obvezuje naredne 3 godine. Koji može biti motiv za dobrovoljni ulazak u PDV sustav:
  • ako su nam kupci pravne osobe koji su obveznici PDV-a njima PDV nije trošak a nama je sva nabava jeftinija za 25% tj. za iznos PDV-a jer ga koristimo kao pretporez
  • ako imamo velika investicijska ulaganja nama je sva nabava jeftinija za 25% tj. za iznos PDV-a jer ga koristimo kao pretporez
  • ako imamo velike zalihe robe i valute plaćanja duže od dospijeća plaćanja PDV-a onda nam PDV kao pretporez može biti izvor financiranja
 • ako su nam kupci fizičke osobe tj. građani, prodajemo uslugu i nemamo velika investicijska ulaganja nama se ne isplati ući u sustav PDV ( ako ne moramo ) jer smo prema kupcima skuplji za iznos PDV-a. Ako prodajemo robu fizičkim osobama tj. građanima tada odluka ovisi koliko je ostalih troškova i PDV u njima osim kod nabave robe i da li se ulaskom u sustav PDV-a gubi ili dobiva.
 • ako smo ušli u sustav PDV-a po sili zakona ili vlastitom voljom i imamo promet do 3 mil kuna godišnje možemo izabrati obračun PDV-a po naplaćenoj naknadi. U obračun ulaze samo naplaćeni računi od kupaca i plaćeni računi prema dobavljačima te je stoga preporučljiva tko ima ili očekuje rizik naplate od kupaca. Prijava se radi putem obrasca PDV-P do 15.01. za tekuću godinu.
 • ako nam je promet preko 3 mil kn ili nismo odabrali obračun PDV-a po naplaćenoj naknadi PDV se obračunava po izdanom računu tj. svi izdani i primljeni računi bez obzira da li su naplaćeni ili plaćeni ulaze u obračun PDV-a.
 • ako poslujemo sa EU, bilo da kupujemo ili prodajemo robu i/ili usluge moramo izvaditi PDV broj, bez obzira jesmo li ili nismo ušli u sustav PDV-a. Za robu je prag stjecanja 77.000 kn a usluga 0 kn.

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.           

Krećemo u poduzetništvo – da li ući u sustav PDV-a ili ne2018-07-17T09:20:23+00:00

Gospodarska djelatnost udruga i ostalih neprofitnih organizacija

2018-05-22T12:17:54+00:00
 • gospodarska djelatnost=profitna djelatnost=prodaja proizvoda, robe i/ili usluga
 • udruga se NE osniva sa svrhom stjecanja dobiti ali može obavljati gospodarsku djelatnost sukladno svojem statutu i registraciji, osim onih koje su zakonom izričito zabranjene.
 • kao i kod profitnih pravnih subjekata za svaku konkretnu gospodarsku djelatnost treba razmotriti nadležnu zakonsku regulativu kao npr. za djelatnost trgovine Zakon o trgovini
 • gospodarska djelatnost se ne smije obavljati radi stjecanja dobiti za svoje članove ili treće osobe
 • kod obavljanja gospodarske djelatnosti višak prihoda nad rashodima ostaje udruzi i koristi se isključivo za ostvarenje ciljeva utvrđenih statutom
 • ako udruga obavlja gospodarsku djelatnost, odnosno isporučuje dobra i usluge, obvezna je za isporučena dobra i usluge izdati račun po istim pravilima koja vrijede za ostale pravne subjekte na tržištu
 • ako udruga obavljanjem gospodarske djelatnosti ostvari prihod veći od 300.000 kn godišnje mora ući u sustav PDV-a.
 • obavljanje gospodarske djelatnosti ne znači nužno da je udruga obveznik poreza na dobit. Za porezne svrhe bitno je utvrditi da li obavljanje gospodarske djelatnosti:
  • dovodi do neopravdanih povlastica na tržištu zbog neoporezivanja
  • da li se radi samostalno
  • da je trajno ili privremeno
  • da li isključivo radi ostvarenja dobiti ili drugih gospodarstveno procjenjivih koristi
 • udruga može izabrati paušalno plaćanje poreza na dobit ako zadovoljava 2 uvjeta:
  • prihodi od gospodarske djelatnosti nisu veći od 300.000 kn (limit za ulazak u sustav PDV-a)
  • prihod od gospodarske djelatnosti nije veća od 50% ukupnog prihoda udruge
 • mora se voditi posebna evidencija prihoda i rashoda od gospodarske djelatnosti
 • udruge također mogu, radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih statutom, osnivati trgovačka društva, zadruge ili druge gospodarske subjekte, sukladno posebnim propisima, a uzajamne odnose urediti ugovorom

Detaljnije informacije saznajte na našem vikend tečaju Osnove poslovanja i knjigovodstvo udruga

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.                                                                         

Gospodarska djelatnost udruga i ostalih neprofitnih organizacija2018-05-22T12:17:54+00:00

Završni račun – što je amortizacija i kako utječe na rezultat poslovanja

2018-05-22T11:57:08+00:00

AMORTIZACIJA je pojam vezan za dugotrajnu imovinu i predstavlja trošak njezinog postupnog trošenja. Dugotrajna imovina je zgrada, kamion, automobil, sofware, … mobitel odnosno sve ono što koristimo u našem poslovanju duže od 1 godine tj. ne potroši se odmah ili unutar 1 godine kao npr. papir, toner, benzin, … režijski troškovi.

S obzirom na vrijednost dugotrajne imovine različito je troškovno tretiramo:

 • vrijednost dugotrajne imovine <= 3.500 kn – cijeli iznos ide u trošak odmah ili su svojstvu amortizacije kažemo da se jednokratno otpisuje. Takva imovina se naziva i tretira kao SITNI INVENTAR, odmah ide u trošak ali se mora voditi evidencija sitnog inventara.
 • vrijednost dugotrajne imovine > 3.500 kn – nabavni iznos ide postupno u trošak ovisno o vijeku trajanja dugotrajne imovine. Npr. ako smo kupili automobil vrijednosti 100.000 kn i procjenjujemo da će nam služiti 5 godina, onda svake poslovne godine kroz amortizaciju u trošak ide 20.000 kn odnosno 1/5 tog nabavnog iznosa ili kažemo da se automobil amortizira po amortizacijskog stopi od 20%.

Također u svojstvu zakonske regulative POREZA NA DOBIT propisane su maksimalno porezno dopustive amortizacijske stope:

Mali poduzetnici najčešće koriste linearnu metodu obračuna amortizacije-jednak raspored troškova nabavne imovine kroz godine i zakonski propisane stope koje su porezno priznate.
I na kraju kako amortizacija utječe na rezultat poslovanja a time i plaćanja/neplaćanja poreza na dobit:

 • nabavljena dugotrajna imovina je ispod 3.500 kn – trošak poslovne godine u kojoj je nabavljena
 • koristimo redovne ili ubrzane porezno dopustive stope – za automobil iz primjera trošak poslovne godine može biti 20.000 kn ili 40.000 kn ?!?

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.           

Završni račun – što je amortizacija i kako utječe na rezultat poslovanja2018-05-22T11:57:08+00:00

Porezi i doprinosi na dohodak od 01.01.2018. godine

2018-01-23T13:51:31+00:00

MINIMALNA OSNOVICA ZA DOPRINOSE ZAPOSLENIH DIREKTORA/ČLANA UPRAVE U 2018. GODINI: bruto 5.213,00 kn za puno radno vrijeme.
Ako se u tom iznosu isplaćuje i neto plaća za nekoga tko živi u Zagrebu i ima samo osobni odbitak, neto plaća iznosi 4.065,50 kn, trošak minimalne direktorske plaće 6.109,64 kn.
MINIMALNA PLAĆA ZA RADNIKE U 2018. GODINU: bruto 3.439,80 kn, neto 2.751,84 kn. Trošak minimalne plaće iznosi 4.031,45 kn.
Trošak minimalne plaće uz umanjenu osnovicu za obračun doprinosa iznosi 3.735,62 kn.
PRAVO NA UMANJENJE OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA NA MINIMALNU PLAĆU ZA 50% MINIMALNE PLAĆE moguće je za sve radnike koji su koji su u mjesecu prosincu 2017. godine imali ugovorenu, utvrđenu ili propisanu minimalnu plaću ili do visine minimalne plaće ( bruto 3.276,00 kn) i dalje u 2018. godini imaju ugovorenu, utvrđenu ili propisanu plaću do iznosa minimalne plaće ili u iznosu minimalne plaće (3.439,80 kn) i to do trenutka ugovaranja, utvrđivanja ili propisivanja plaće koja je viša od iznosa minimalne plaće.
Za novozaposlene radnike ili radnike kojima se ugovorena plaća smanjuje na iznos minimalne plaće u 2018.godini umanjenje osnovice za doprinose može se primijeniti nakon 12 mjeseci kontinuirane isplate minimalne plaće.
U IZNOS MINIMALNE PLAĆE NE ULAZE povećanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim drugim danom za koji je zakonom određeno da se ne radi.
VODA TE TOPLI I HLADNI NAPITCI (osim napitaka koji u sebi sadrže alkohol) koje poslodavac na svoj teret omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena, ne smatraju se oporezivim primicima po osnovi nesamostalnog rada.
NOVI IZNOSI MJESEČNIH DOPRINOSA OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK:

o djelatnost poljoprivrede i šumarstva 1.640,90 kn
o obrtnici 1.939,24 kn
o paušalisti 1.193,38 kn
o slobodna zanimanja 3.281,78 kn
o nezaposleni članovi uprave 3.281,78 kn

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama SAZNAJTE VIŠE

Porezi i doprinosi na dohodak od 01.01.2018. godine2018-01-23T13:51:31+00:00

Vrijeme za izmjene načina oporezivanja i plaćanja poreza

2018-01-05T11:15:37+00:00

najkasnije do 15.01.2018.

ULAZAK/IZLAZAK iz sustava PDV-a

 • ako nam je promet u 2017. veći od 300.000 kn moramo se prijaviti kao obveznik PDV-a po sili zakona – podnosimo obrazac PDV-P nadležnoj PU
 • ako smo ušli u sustav PDV-a po sili zakona a u 2017. godini imamo manji promet od 300.000 kn, možemo izaći iz sustava PDV-a – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU
 • ako nam je promet u 2017 manji od 300.000 kn možemo se prijaviti kao obveznik PDV-a po vlastitom izboru – podnosimo obrazac PDV-P nadležnoj PU
 • ako smo ušli u sustav PDV-a po vlastitom izboru to nas obvezuje 3 godine

PLAĆANJE PDV-a po „izdanom računu“ ili „naplaćenoj naknadi“

 • ako nam je godišnji promet manji od 3 mil kn možemo birati hoćemo li plaćati PDV po izdanom ili naplaćenom računu (u obračun ulazi samo PDV po plaćenim računima) – podnosimo obrazac PDV-P nadležnoj PU
 • ako smo izabrali plaćanje po naplaćenom računu na računu moramo staviti napomenu „obračun prema naplaćenoj naknadi“

OBVEZNIK PDV-a mjesečni ili tromjesečni

 • ako nam je godišnji promet manji od 800.000 kn i ne poslujemo s EU možemo izabrati da budemo tromjesečni obveznik PDV-a (PDV se obračunava kvartalno ) – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU

ULAZAK u sustav POREZA NA DOBIT za samostalne djelatnosti

 • ako obavljamo samostalnu djelatnosti možemo ući u sustav poreza na dobit po vlastitom izboru ili ako smo ostvarili godišnji promet veći od 3 mil kn te zadovoljavamo 2 od 3 uvjeta:

1. dohodak u 2017.veći od 400.000 kn
2. vrijednost dugotrajne imovine na 31.12.2017. veća od 2 mil kn
3. zapošljavamo više od 15 radnika
moramo ući u sustav POREZA NA DOBIT po sili zakona – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU

 • ako smo ušli u sustav POREZA NA DOBIT po vlastitom izboru to nas obvezuje 3 godine

PLAĆANJE POREZA NA DOBIT po naplaćenoj realizaciji

 • ako nam je godišnji promet manji od 3 mil kn i plaćamo PDV po naplaćenoj naknadi možemo izabrati plaćanje poreza na dobit po naplaćenoj realizaciji – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU

PAUŠALNO PLAĆANJA POREZA NA DOBIT za neprofitne organizacije

 • ako smo neprofitna organizacija i godišnji prihod od gospodarske djelatnosti je manji od 300.000 kn i ne prelazi 50% ukupnog prihoda neprofitne organizacije možemo izabrati paušalno oporezivanja gospodarske (profitne) djelatnosti – podnosimo Zahtjev nadležnoj PU

PAUŠALNO PLAĆANJA POREZA NA DOHODAK za obrtnike i OPG-ove

 • ako smo obrt ili OPG, godišnji promet nam je manji od 300.000 kn i nismo u sustavu PDV-a možemo izabrati paušalno oporezivanje – podnosimo obrazac RPO nadležnoj PU

 

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

Vrijeme za izmjene načina oporezivanja i plaćanja poreza2018-01-05T11:15:37+00:00

Uspješno održana radionica Krećemo u poduzetništvo-što sad

2018-01-05T10:45:30+00:00

 

Uspješno je održana radionica 29.09.2017. KREĆEMO U PODUZETNIŠTVO-ŠTO SAD gdje su poduzetnici na jednom mjestu dobili podatke o osnovama administracije, marketinga, tehnikama prodaje te kako doći do poticaja.

Ako ste propustili radionicu pozivamo vas da nam se pridružite u idućem terminu 08.12.2017.
Stručnjaci iz svakog pokrivenog područja ne samo da će vam dati uvid u temu, nego smjernice, linkove i kontakte za dalje.

Prijavite se
Uspješno održana radionica Krećemo u poduzetništvo-što sad2018-01-05T10:45:30+00:00

Ovrhe i obustave na plaću radnika

2017-10-11T11:23:48+00:00
 • za neto plaće manje od prosječne neto plaće u RH ( za 2017.godinu 5.664 kn ) od 03.08. se može ovršiti ili obustaviti na temelju vjerodostojne isprave ¼ neto plaće radnika
 • ako se radi o ovrsi zbog zakonskog uzdržavanja ili naknade štete zbog narušenog zdravlja ili smanjenja/gubitka radne sposobnosti ili izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja od 03.08. se može ovršiti ½ neto plaće radnika
 • ako se radi o ovrsi zbog uzdržavanja djeteta od 03.08. se može ovršiti ¾ neto plaće radnika
 • za neto plaće veće od prosječne neto plaće u RH (za 2017.godinu od 5.664 kn) ostaje i dalje po starom, maksimalno zaštićeni iznos plaće je 3.776 kn ( 2/3 prosječne neto plaće u RH za 2017.godinu )

O tome još više saznajte na našim tečajevima i radionicama

Saznajte više
Ovrhe i obustave na plaću radnika2017-10-11T11:23:48+00:00

Evidencija o radnom vremenu

2017-10-11T11:18:58+00:00
 • evidenciju je obavezan voditi svaki Poslodavac u pisanom ili elektronskom obliku u satima
 • podaci se moraju unijeti najkasnije 7. dan od dana na koji se evidencija unosi – ukinuta obaveza svakodnevnog unosa
 • podaci za radnike na porodiljnom ili roditeljskom dopustu, mirovanju radnog odnosa ili korištenu prava plaćenog dopusta za selidbu, smrtni slučaj i slično se evidentiraju u podacima radnika ne više u evidenciji o radnom vremenu
 • za radnike kojima je radno vrijeme raspoređeno u jednakom trajanju i rasporedu po danima, tjednima i mjesecima ne postoji više obaveza unosa početka i završetka radnog vremena i/ili sati dnevnog i tjednog odmora

O tome još više saznajte na našim tečajevima i radionicama:

Saznajte više
Evidencija o radnom vremenu2017-10-11T11:18:58+00:00

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.