POREZNE I OSTALE NOVOSTI

Najvažnije izmjene Zakona o radu i neprijavljeom radu od 01.01.2023.

1. IZMJENE ZAKONA O RADU

  • ograničavanjem broja mogućih uzastopno sklopljenih ugovora na određeno vrijeme, max 3 ugovora u 3 godine sa istim radnikom, uključivši i povezane osobe (iznimka sezonski poslovi)
  • uređenje rada na izdvojenom mjestu rada, rad od kuće ili na daljinu – ako se ugovori rad od kuće za stalno, ili najmanje 10 dana uzastopce u jednom kalendarskom mjesecu, radnik ima pravo na naknadu troškova poput režija ili interneta
  • fleksibilnije uređenje dodatnog rada za drugog poslodavca (bez suglasnosti matičnog poslodavca i veći broj dopuštenih sati – 8 h tjedno bez godišnjeg ograničenja broja sati)
  • mogućnost produženja probnog rada pod propisanim uvjetima zbog opravdanih slučajeva (duže bolovanje, korištenje rodiljinih i roditeljskih prava)
  • ako je došlo do prekida tijeka otkaznog roka zbog privremene nesposobnosti za rad radnika kojeg poslodavac nije oslobodio od obveze rada, radni odnos tom radniku prestaje najkasnije istekom šest mjeseci od dana početka tijeka otkaznoga roka
  • pravo na neplaćeni dopust od 5 dana godišnje za pružanje osobne skrbi članu obitelji ili kućanstva te pravo na odsutnost s posla zbog osobito važnih i hitnih obiteljskih razloga radnika kada je potrebna njegova trenutačna nazočnost
  • radnik koji u trenutku otkazivanja ugovora o radu ima navršenih 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, ne bi ostvarivao pravo na otkazni rok ni otpremninu.
  • mogućnost da članovi sindikata potpisnika kolektivnog ugovora istim urede za sebe određena povoljnija materijalna prava, radi poticanja sindikalnog rada i kolektivnog pregovaranja
  • uređenje novog oblika rada koji se obavlja korištenjem digitalnih radnih platformi s primarnim ciljem zaštite osoba koje na takav način rade
  • plaćanje rada nedjeljom 50% više od redovnog rada

 

2. ZAKON O NEPRIJAVLJENOM RADU:

 

 1. definicija neprijavljenog rada
 2. način postupanja tijela uključenih u borbu protiv neprijavljenog rada (inspekcija, Porezna uprava, HZMO)
 3. postupak prelaska radnika iz nezakonitih u zakonite okvire
 4. obveza isplate plaće radniku te svih javnopravnih davanja i naknade za svakog neprijavljenoga radnika za proteklih 6 mjeseci od utvrđenog neprijavljenog rada
 5. za svakog neprijavljenog radnika plaća se i kazna 2.650 €/radniku, ako je prekršaj 2.put ponovi 6.630 €/radniku.
 6. objava prekršitelja tzv. crna lista ali i tzv. bijela lista, odnosno objava poslodavaca koji posluju u skladu sa zakonom
 7. uspostava evidencije neaktivnih osoba
 8. obavljanje rada bez prijave na obvezno mirovinsko osiguranje prije početka rada, s prvim danom početka rada odnosno na odgovarajuće radno vrijeme
 9. obavljanje rada bez sklopljenog ugovora o radu u pisanom obliku ili bez pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu
 10. obavljanje rada na temelju drugih sklopljenih obvezno pravnih ugovora između poslodavca i fizičke osobe kada takav rad s obzirom na svoju narav i vrstu te ovlasti poslodavca ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos
 11. zapošljavanje državljanina treće zemlje protivno Zakonu o strancima kojim su uređeni uvjeti ulaska, kretanja, boravka i rada stranaca koji su državljani trećih zemalja

 

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama (https://abc-solutions.hr/edukacije)

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.