Moguće neoporezive isplate zaposlenima od 01.01.2024.

 

NAGRADE I NAKNADE

1. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 700,00 € godišnje, na redovan ili zaštićeni račun

2. Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.) do 1.120,00 € godišnje, na redovan ili zaštićeni račun

3. Paušalne naknade za prehranu radnika (ako nije korištena mogućnost nadoknade troškova prehrane tijekom cijele godine) do 1.200,00 € godišnje, 100,00 € mjesečno, na redovan ili zaštićeni račun

4. Troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa do 1.800,00 € godišnje, 150,00 € mjesečno. Računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski, s računa ili poslovnom karticom, mora se vidjeti kontinuitet korištenja ugostiteljskih usluga ili kupnja u trgovini tijekom radnih dana.

5. Dar u naravi do 133,00 € godišnje sa uključenim PDV-om – bonovi

6. Dar djetetu do 15 godina starosti do 140,00 € godišnje

7. Troškovi vrtića tzv. redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi do iznosa stvarnog izdatka, direktno plaćanje ili refundacija na redovan tekući račun na temelju vjerodostojne dokumentacije + izjava drugog roditelja da istu ne koristi.

8. Troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa do iznosa stvarnog izdatka temeljem vjerodostojne dokumentacije (ugovor ili račun na poslodavca ili refundacija na redovan tekući račun)

9. Troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu ministarstva turizma, do 400,00 € godišnje – CRO kartica za plaćanje hotela, restorana i slično

10. Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 804,00 € godišnje – MIO III STUP

11. Premije za dopunsko i dodatno osiguranje do 500,00 € godišnje – direktno plaćanje ili refundacija na redovan tekući račun na temelju vjerodostojne dokumentacije

12. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte

13. Troškovi loko vožnje – korištenje privatnog automobila u službene svrhe unutar 30km od mjesta rada: naknada do 0,50 €/km

14. Troškovi službenih putovanja: dnevnice u zemlji do 30,00 € za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, 15,00 € za službena putovanja koja traju više od 8, a manje od 12 sati.

Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera), dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka (račun za prijevoz vlakom, autobusom iliavionom) ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 0,50€/km ako putujemo vlastitim automobilom, naknade troškova noćenja u visini stvarnihi zdataka (račun za spavanje u hotelu ili apartmanu)

15. Dnevnice za terenski rad – u zemlji do 30,00 €, u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnikana terenu, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca. Ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).

16. Naknade za odvojeni život od obitelji do 280,00 € godišnje

17. Jubilarne nagrade radnicima za navršenih:

· 10 godina radnog staža do 280,00 €

· 15 godina radnog staža do 336,00 €

· 20 godina radnog staža do 392,00 €

· 25 godina radnog staža do 448,00 €

· 30 godina radnog staža do 504,00 €

· 35 godina radnog staža do 560,00 €

· 40godina radnog staža do 672,00 €

18. Potpore za novorođenče do 1.400,00 € godišnje

POTPORE

19. Potpore zbog invalidnosti radnika do 560,00 € godišnje

20. Potpore za slučaj smrti radnika do 1.120,00 € godišnje

21. Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 560,00 € godišnje

22. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 560,00 € godišnje

23. Potpore djetetu do 15 godina starosti za školovanje do 560,00 € mjesečno za završetak osnovne školea radi se o djetetu umrlog ili poslovno nesposobnog radnika

24. Stipendije za redovno školovanje, srednja škola ili fakultet, do 560,00 € mjesečno

25. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu 1.400,00 € godišnje

26. Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine 896,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca (radnik radi više od 2 godine kod tog poslodavca)

27. Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 1.120,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

 

Saznaj više o našim edukacijama koje će ti pomoći da unaprijediš poslovanje: https://www.abc-solutions.hr

Prijavi se da dođeš brže i lakše do cilja: edukacije@abc-solutions.hr