Najbitnije što trebaš znati kao poduzetnik o RDG

  • RDG ( Račun dobiti i gubitka ) je pregled REZULTATA poslovanja tvog poduzeća za određeni period, najčešće se gleda period cijele godine tj. 01.01.-31.12.
  • rezultat poslovanja se dobije kad se suoče PRIHODI i RASHODI
  •  ako su prihodi veći od rashoda onda je ostvarena DOBIT
  • ako su prihodi manji od rashoda onda je ostvaren GUBITAK

RDG je strukturiran po vrstama prihoda i rashoda:

  • POSLOVNI PRIHODI I RASHODI
  • FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI
  • IZVANREDNI (OSTALI) PRIHODI I RASHODI

POSLOVNI PRIHODI nastaju iz djelatnosti kojom se poduzeće bavi, odnosno prodajom proizvoda, robe i usluga

POSLOVNI RASHODI su svi rashodi koji su nastali da bi se ostvarili poslovni prihodi: troškovi sirovine i materijala, usluga, radne snage, amortizacije i ostali troškovi.

FINANCIJSKI PRIHODI I RASHODI su vezani uz korištenje novca: kamate, tečajne razlike i slično.

OSTALI PRIHODI I RASHODI ili izvanredni su ono koji nisu redoviti, nemaju veze s redovnim poslovanjem, pojavili su se u toj godini i vjerojatno ne više. Za primjer: prihod od prodaje dugotrajne imovine, naknada štete, manjkovi, krađe i slično

CILJ svakog poduzetnika je pozitivno poslovanje – DOBIT

na ostvareno dobit se plaća POREZ NA DOBIT i to po stopama:

  • 10 % ako je prihod < 995.421,06 €
  • 18% ako je prihod > 995.421,06 €

Tako da trebamo razlikovati DOBIT prije i poslije oporezivanja.

NETO DOBIT je dobit nakon oporezivanja i dobit koja pripada vlasnicima

kada se dobit isplaćuje vlasnicima plaća se još POREZ NA KAPITAL 10%+prirez.