• Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 5.000 kuna godišnje, na redovan ili tekući račun
 • Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika ( dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. ) do 7.500 kuna godišnje, na redovan ili tekući račun
 • Paušalne naknade za prehranu radnika  (ako se NE plaća prehrana u stvarnom izdatku) do 6.000,00 kn godišnje, na redovan ili tekući račun ili
 • Troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa do 12.000,00 kn godišnje( računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski, s računa ili poslovnom karticom, mora se vidjeti kontinuitet korištenja ugostiteljskih usluga ili kupnja u trgovini tijekom radnih dana. 
 • Dar u naravi do 1.000,00 kuna godišnje (s uključenim PDV-om – bonovi
 • Dar djetetu do 15 godina starosti do 1.000,00 kuna godišnje 
 • Troškovi vrtića tzv. redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi do iznosa stvarnog izdatka, direktno plaćanje ili refundacija na redovan tekući račun na temelju vjerodostojne dokumentacije+izjava drugog roditelja da istu ne koristi.
 • Troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa do iznosa stvarnog izdatka temeljem vjerodostojne dokumentacije ( ugovor ili račun na poslodavca ili refundacija na redovan tekući račun 
 • Troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu ministarstva turizma, do 2.500,00 kn godišnje (CRO kartica za plaćanje hotela, restorana i slično)
 • Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 6.000 kn godišnje (MIO III STUP)
 • Premije za dopunsko i dodatno osiguranje, do 2.500 godišnje direktno plaćanje ili refundacija na redovan tekući račun na temelju vjerodostojne dokumentacije
 • Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
 • Troškovi loko vožnje –  korištenje privatnog automobila u službene svrhe unutar 30 km od mjesta rada: naknada do 3,00 kune/km
 • Troškovi službenih putovanja: dnevnice u zemlji do 200,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, 100 kuna za službena putovanja koja traju više od 8, a manje od 12 sati. Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera), dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna, naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka (račun za prijevoz vlakom, autobusom ili avionom) ili naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 3,00 kune/km ( ako putujemo vlastitim automobilom ),  naknade troškova noćenja u visini stvarnih izdataka (račun za spavanje u hotelu ili apartmanu) 
 • Dnevnice za terenski rad – u zemlji do 200,00 kuna , u  inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca. Ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).
 • Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kuna mjesečno
 • Jubilarne nagrade radnicima za navršenih: 

10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna

15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna

20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna 

25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna 

30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna 

35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna 

40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna 

POTPORE!!!

 • Potpore za novorođenče do 10.000,00 kuna godišnje
 • Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna
 • Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3.000,00 kuna
 • Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje
 • Potpore djetetu do 15 godina starosti za školovanje do 1.750 kn mjesečno za završetak osnovne škole a radi se o djetetu umrlog ili poslovno nesposobnog radnika
 • Stipendije za redovno školovanje, srednja škola ili fakultet, do 1.750 kn mjesečno
 • Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 10.000,00 kuna
 • Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca (radnik radi više od 2 godine kod tog poslodavca)
 • Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

Mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.