NAGRADE

 1. Prigodne nagrade (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) do 3.000 kuna godišnje, na redovan ili tekući račun
 2. Nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja radnika ( dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl. ) do 5.000 kuna godišnje, na redovan ili tekući račun
 3. Paušalne naknade za prehranu radnika ako se NE plaća prehrana u stvarnom izdatku do 5.000,00 kn godišnje, na redovan ili tekući račun
 4. Dar u naravi do 600,00 kn godišnje (s uključenim PDV-om), bonovi
 5. Dar djetetu do 15 godina starosti do 600,00 kuna godišnje
 6. Troškovi vrtića tzv. redovne skrbi djece radnika koja su predškolske dobi do iznosa stvarnog izdatka, direktno plaćanje ili refundacija na tekući na temelju vjerodostojne dokumentacije+izjava drugog roditelja da istu ne koristi, ako je refundacija mora na redovan tekući
 7. Troškovi ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga za odmor radnika prema propisu ministarstva turizma, do 2.500,00 kn godišnje, CRO-kartica za plaćanje usluga hotela, restorana i slično
 8. Premija dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 6.000 kn godišnje, MIO III STUP
 9. Premije za dopunsko i dodatno osiguranje, do 2.500 godišnje, direktno plaćanje ili refundacija na tekući na temelju vjerodostojne dokumentacije, ako je refundacija mora na redovan tekući
 10.  Jubilarne nagrade radnicima za navršenih: 
 • 10 godina radnog staža do 1.500,00 kuna
 • 15 godina radnog staža do 2.000,00 kuna
 • 20 godina radnog staža do 2.500,00 kuna
 • 25 godina radnog staža do 3.000,00 kuna
 • 30 godina radnog staža do 3.500,00 kuna
 • 35 godina radnog staža do 4.000,00 kuna
 • 40 godina i svakih narednih 5 godina radnog staža do 5.000,00 kuna

POTPORE

 1. Potpore za novorođenče do 10.000,00 kuna godišnje
 2. Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kuna godišnje Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kuna
 3. Potpore u slučaju smrti člana uže obitelji radnika do 3.000,00 kuna
 4. Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika dužeg od 90 dana do 2.500,00 kuna godišnje
 5. Potpore djetetu do 15 godina starosti za školovanje do 1.750 kn mjesečno za završetak osnovne škole a radi se o djetetu umrlog ili poslovno nesposobnog radnika
 6. Stipendije za redovno školovanje, srednja škola ili fakultet, do 1.750 kn mjesečno
 7. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kuna
 8. Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i osobno uvjetovanih otkaza do visine 6.500,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca (radnik radi više od 2 godine kod tog poslodavca)
 9. Otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do visine 8.000,00 kuna za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca

TROŠKOVI

 1. Troškovi službenih putovanja:
 2. dnevnice u zemlji do 200,00 kuna za službeno putovanje koje traje više od 12 sati dnevno, 100 kuna za službena putovanja koja traju više od 8, a manje od 12 sati. Ako je na službenom putovanju osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera)
 3. dnevnice u inozemstvu do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna,
 4. naknade prijevoznih troškova u visini stvarnih izdataka (račun za prijevoz vlakom, autobusom ili avionom)
 5. naknade troškova noćenja u visini stvarnih izdataka (račun za spavanje u hotelu ili apartmanu)
 6. naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe do 2,00 kune po prijeđenom kilometru ( ako putujemo vlastitim automobilom )
 7. Troškovi loko vožnje –  korištenje privatnog automobila u službene svrhe unutar 30 km od mjesta rada: naknada do 2,00 kune po prijeđenom kilometru
 8. Dnevnice za terenski rad – u zemlji do 200,00 kuna , u  inozemstvu do do iznosa i pod uvjetima utvrđenim propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna na ime pokrića troškova prehrane i drugih troškova radnika na terenu, osim troškova smještaja koji se podmiruju na teret poslodavca. Ako je radniku na terenu osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos terenskog dodatka umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).
 9. Troškovi smještaja i prehrane sezonskih radnika u visini stvarnih troškova poslodavca  uz uvjet da je račun plaćen transakcijski
 10. Naknade troškova prijevoza na posao i s posla mjesnim javnim prijevozom u visini stvarnih izdataka, prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
 11. Troškovi prehrane radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije, korištenjem ugostiteljskih usluga ili kupnjom u trgovini, uz uvjet kontinuirane usluge za radnike tijekom radnih dana. Računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski (s poslovnog računa poslodavca ili poslovnom karticom poslodavca) do 12.000,00 kn godišnje
 12. Troškovi smještaja radnika za vrijeme radnog odnosa temeljem vjerodostojne dokumentacije, s tim da računi moraju glasiti na poslodavca i moraju biti plaćeni bezgotovinski. Ako radnik sam sklopi ugovor o najmu tada se troškovi smještaja podmiruju na račun radnika uz arhiviranje Ugovora o najmu do iznosa stvarnog izdatka
 13. Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kuna mjesečno