POREZNE I OSTALE NOVOSTI

Plaćanje najma na od 01.01.2023.

  • ako je sjedište privatna adresa, Ugovor o najmu se sklapa s vlasnikom nekretnine (kod obrta i drugih oblika samostalnih djelatnosti nije potrebno)
  • najmodavac-fizička osoba mora prijaviti Ugovor o najmu nadležnoj Ispostavi  PU po mjestu stanovanja (to će obaviti javni bilježnik ako se ugovor ovjerava kod javnog bilježnika)
  • PU će najmodavcu-fizičkoj osobi, Rješenjem utvrditi obvezu plaćanja poreza na imovinu po stopi 10%+prirez.
  • porezna osnovica je 70% iznosa najma (ili tržišne vrijednosti najma ako je najam gratis ili ispod tržišne vrijednosti)
  • za primjer najamnine od 100,00 € mjesečno, Najmodavac-fizička osoba iz Zagreba će plaćati 8,26 € poreza i prireza, mjesečno.
  • ako je sjedište privatna adresa, ali se poslovanje odvija na drugoj adresi, prilaže se Ugovor o najmu gdje se poslovanje odvija, i daje Izjava, da adresa sjedišta samo služi kao poštanski sandučić
  • isplate fizičkim osobama za najam poslovnih prostora, od 1. siječnja 2023. godine mogu se, osim na žiroračun, obavljati i na tekuće račune Najmodavca

O tome i još više na našim tečajevima i radionicama ( link na https://abc-solutions.hr/edukacije/ )

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.

  •