POREZNE I OSTALE NOVOSTI

Koji se troškovi radniku mogu nadoknaditi a da nisu oporezivi

Prema poreznim propisima poslodavac može sebi ( ako je zaposlen u svom poduzeću ili obrtu )  ili svojim radnicima  nadoknaditi ili isplatiti neoporezivo određene troškove, kao što su:

 • troškovi prijevoza na posao i s posla mjesnim i međumjesnim javnim prijevozom
 • troškovi stanovanja u visini najma stana
 • troškove vrtića za djecu – redovni program
 • troškovi radnika za rad na izdvojenom mjestu tj. od kuće do 3,98 €/danu rada od kuće, max 66,37 € mjesečno
 • korištenje privatnog automobila u službene svrhe 0,40 €/km
 • premije dodatnog i dopunskog osiguranja do 331,81 € godišnje
 • premija MIO III stup do 796,34 € godišnje
 • naknada za odvojeni život od obitelji do 232,27 € mjesečno
 • dnevnice za službeno putovanje u Hrvatskoj preko 12 h do 26,55 € po danu ( za inozemstvo prema uredbi za korisnike državnog proračuna)
 • dnevnice za službeno putovanje u Hrvatskoj 8-12 h do 13,28 € po danu ( za inozemstvo 50 % iznosa prema uredbi za korisnike državnog proračuna)
 • prijevozni troškovi na službenom putovanju prema računu u visini stvarnih izdataka ( ako se koristi privatni automobil 0,40 €/km )
 • troškovi noćenja i ostalih troškovi na službenom putovanju prema računima u visini stvarnih izdataka
 • potpore za novorođenče do 1.327.,24 €
 • potpore zbog invalidnosti radnika do 331,81 € godišnje
 • potpore za slučaj smrti radnika do 995,43 € 
 • potpore za slučaj smrti člana uže obitelji radnika do 398,17 € 
 • potpore zbog neprekidnog bolovanja dužeg od 90 dana do 331,81 € 
 • otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 1.327,24 €
 • otpremnine zbog poslovno ili osobno uvjetovanih otkaza do 862,71 € za svaku navršenu godinu staža kod tog poslodavca
 • otpremnine zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti do 1.061,79 € za svaku navršenu godinu staža kod tog poslodavca

Porezni propisi nisu izvor radnikovih prava – oni samo određuju u koje svrhe i do kojih se svota mogu isplatiti određeni troškovi bez obveze obračuna i plaćanja poreza tj. da nemaju tretman plaće

 

mr.sc. Kornela Paunović dipl.oec.